UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si Vás informovat, že provoz portálu FlexiLearn bude k 31. 12. 2017 ukončen a poté bude možné využívat funkce této platformy pouze v omezené podobě. více informací
ikona
Registrace žáka


Pokračováním v registraci dáváte navědomí, že jste si přečetli níže uvedené registrační podmínky a souhlasíte s nimi. Podmínky si můžete stáhnout jako .pdf a uložit nebo vytisknout.Podmínky používání služeb a elektronických produktů Nakladatelství Fraus, s.r.o.

1. Váš vztah s Nakladatelstvím Fraus s.r.o

1.1 Používání produktů, softwaru, služeb a internetových stránek Nakladatelství Fraus (dále společně jen jako „ Produkty nebo služby“) se řídí podmínkami smluvního vztahu mezi Vámi a Nakladatelstvím Fraus, s.r.o., se sídlem Edvarda Beneše 2438/72, Plzeň, 301 00. V tomto dokumentu je vysvětleno, v čem smluvní vztah spočívá, a jsou zde stanoveny některé podmínky smluvního vztahu.

1.2 Nebude-li s Nakladatelstvím Fraus písemně dohodnuto něco jiného, pak Váš smluvní vztah s Nakladatelstvím Fraus bude vždy tvořen přinejmenším podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Tyto podmínky jsou v tomto dokumentu označovány jako „Všeobecné podmínky“.

1.3 Součástí Vašeho smluvního vztahu s Nakladatelstvím Fraus jsou kromě Všeobecných podmínek také podmínky případných právních upozornění vztahujících se k jednotlivým Produktům a službám. V tomto dokumentu jsou dále označovány společně jen jako „Licenční ujednání“. U Produktu nebo služby, pro kterou se uplatní Licenční ujednání, budete mít možnost si takové podmínky přečíst buď v rámci přístupu k takovému Produktu nebo službě, nebo při jejím používání.

1.4 Všeobecné podmínky tvoří společně s Licenčními ujednáními právně závaznou dohodu mezi Vámi a Nakladatelstvím Fraus ve vztahu k Vašemu využívání Produktů nebo služeb. Proto je důležité, abyste si všechny tyto podmínky důkladně přečetl(a). Tyto závazné podmínky smluvního vztahu jsou v tomto dokumentu označovány společně jen jako „Podmínky“.

1.5 Bude-li jakýkoliv rozpor mezi ustanovením Licenčních ujednání, a ustanovením Všeobecných podmínek, budou mít ve vztahu k dané Službě přednost ustanovení Licenčního ujednání.

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohl(a) Produkt nebo službu používat, musíte nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nemůžete Produkt nebo službu používat.

2.2 Souhlas s Podmínkami můžete vyjádřit:

  • a) kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení k Podmínkám, pokud Vám Nakladatelství Fraus tuto možnost nabídne v uživatelském rozhraní daného Produktu nebo služby, nebo
  • b) tím, že začnete Produkt nebo službu skutečně používat. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Nakladatelství Fraus bude Vaše používání Produktu nebo služby považovat za projevení Vašeho souhlasu s Podmínkami od okamžiku, kdy Produkt nebo službu začnete skutečně používat.

2.3 Produkt nebo službu nesmíte používat a s Podmínkami nemůžete vyjádřit svůj souhlas, jestliže nejste vzhledem k Vašemu věku způsobilý (způsobilá) k platnému uzavření závazné smlouvy s Nakladatelstvím Fraus.

2.4 Předtím než budete pokračovat, měl(a) byste si Všeobecné podmínky vytisknout nebo si uložit jejich kopii pro Vaši potřebu.

3. Poskytování Produktů a služeb Nakladatelství Fraus

3.1 Nakladatelství Fraus své Produkty nebo služby nepřetržitě inovuje, aby svým uživatelům mohla vždy nabídnout nejlepší možný užitek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podoba a povaha Produktů a služeb, které Vám Nakladatelství Fraus bude poskytovat, se může čas od času změnit, aniž byste o tom byl(a) předem informován(a).

3.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, že Vám Nakladatelství Fraus znemožní přístup k Vašemu uživatelskému účtu, je možné, že nebudete mít přístup k Produktům nebo službám, nastavení Vašeho uživatelského účtu ani souborům či jinému obsahu, který tvoří součást Vašeho uživatelského účtu.

3.3 Za datum plnění (uskutečnění zdanitelného plnění) Nakladatelství Fraus podle této smlouvy se považuje:

  • a)datum předání nosiče dat s předmětem smlouvy nebo datum odeslání nosiče dat s předmětem smlouvy prostřednictvím držitele poštovní licence;
  • b)datum zpřístupnění produktu či služby přes webové rozhraní Nakladatelství Fraus (po předchozím zaslání upozornění na e-mailovou adresu, kterou uvedete v objednávce); zároveň je toto datum datem poskytnutí služby. Není rozhodující, zda využije nebo nevyužije zpřístupnění k produktu nebo službě.

3.4 Odměna za užití licence je smluvní a bude účtována na základě cen uvedených v platném sazebníku odměn zveřejněném na internetových stránkách Nakladatelství Fraus. Nakladatelství Fraus stanoví a garantuje odměny za užití licencí do zveřejnění nového sazebníku. Účtovány budou odměny či akční odměny a slevy dle platného sazebníku a tyto budou vyčísleny na příslušné faktuře.

Nakladatelství Fraus si vyhrazuje právo na změnu sazebníku odměn.

4. Používání Produktů a služeb

4.1 Pro přístup k určitým Produktům a službám může být nezbytné poskytnutí Vašich údajů (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace pro používání daného Produktu nebo služby nebo jako podmínka pro další používání daného Produktu nebo služby. Zavazujete se, že veškeré údaje, které Nakladatelství Fraus při registraci sdělíte, budou vždy přesné, správné a aktuální.

4.2 Zavazujete se, že budete Produkty a služby používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle (a) Podmínek a (b) jakýchkoliv platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad dle příslušné jurisdikce.

4.3 Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Produkty nebo služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené k Produktům a službám).

4.4 Souhlasíte s tím, že bez výslovného souhlasu v samostatné dohodě s Nakladatelstvím Fraus, nebudete Produkty a služby za jakýmkoliv účelem reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

4.5 Souhlasíte s tím, že za jakékoliv případné porušení Vašich povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může Nakladatelství Fraus utrpět) ponesete výhradní odpovědnost Vy.

5. Vaše hesla a zabezpečení Vašeho uživatelského účtu

5.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vy ponesete výhradní odpovědnost za zachování tajnosti hesel vztahujících se k jakýmkoliv uživatelským účtům, které budete používat pro přístup k Produktům a službám.

5.2 Souhlasíte proto s tím, že Vy ponesete výhradní odpovědnost vůči Nakladatelství Fraus za všechno, co bude učiněno prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

5.3 Dozvíte-li se o neoprávněném použití Vašeho hesla nebo Vašeho uživatelského účtu, zavazujete se, že o tom budete Nakladatelství Fraus neprodleně informovat na licence@fraus.cz.

6. Ochrana soukromí a osobních údajů

6.1 Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí Vaší registrace nebo nám byla sdělena během Vaší objednávky, jsou naší společností považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili tyto u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

6.2 Údaje o registrovaných uživatelích nesdělujeme třetím osobám. Výjimku tvoří pouze údaje, které přímo souvisejí s vyřízením Vaší objednávky, a to pouze v nutném rozsahu (např. poštovní adresa).

6.3 Vyplněním registračního formuláře nám zároveň dáváte souhlas ke shromažďování a archivování Vašich osobních údajů. Poskytnutím údajů v registraci souhlasíte s tím, aby společnost Nakladatelství Fraus, s. r. o. tyto údaje zpracovávala a využívala pro interní a marketingové potřeby (např. technickou správu webových stránek, zákaznickou administrativu, ankety nebo informování o našich výrobcích a službách). Vaše údaje budeme zpracovávat vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k těmto účelům nezbytně nutný.

6.4 Pokud nebudete mít o zasílání novinek zájem, můžete se od jejich odběru kdykoliv odhlásit, a to kliknutím na odkaz uvedený vždy na konci reklamního sdělení nebo zasláním žádosti na marketing@fraus.cz. Odhlášení od odběru novinek neznamená zrušení Vaší registrace. Budete-li mít zájem svou registraci zrušit, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu marketing@fraus.cz. V něm požádáte o smazání vašich osobních údajů z naší databáze kontaktů. Zrušení registrace znamená i ztrátu všech výhod z ní plynoucích.

6.5 Některé části internetových stránek používají pro identifikaci tzv. cookies soubory. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači. Tyto soubory využívá většinou daný server, jenž má poté možnost Vás identifikovat, pokud jste již dané stránky navštívili. To přináší usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského pohodlí. Naše stránky si můžete prohlížet i bez cookies, pokud v nastavení vašeho prohlížeče zvolíte "neakceptovat cookies" (postupujte podle návodu k Vašemu prohlížeči). Cookies, které se do Vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Pokud však nebudete akceptovat cookies, může to vést i k omezení některých funkcí.

7. Změny Podmínek

7.1 Nakladatelství Fraus může měnit Všeobecné podmínky i Licenční ujednání. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní Nakladatelství Fraus nové znění všeobecných podmínek na svých internetových stránkách. S případným novým zněním doplňujících podmínek budete seznámen(a) v rámci dotčeného Produktu nebo služby nebo jejím prostřednictvím.

7.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete používat Produkty a služby i po datu změny Všeobecných podmínek nebo Licenčních ujednání, bude to Nakladatelství Fraus považovat za Váš souhlas s upravenými Všeobecnými podmínkami nebo Licenčními ujednáními.

8. Obecná ustanovení

8.1 Tyto Podmínky představují úplné smluvní ujednání mezi Vámi a Nakladatelstvím Fraus a upravují používání Produktů a služeb, v plném rozsahu nahrazují případná předchozí ujednání mezi Vámi a Nakladatelstvím Fraus týkající se Produkt a služeb.

8.2 Souhlasíte s tím, že Nakladatelství Fraus Vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto Podmínek, e-mailem, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých Produktů a služeb.

1. června 2009ikona
Zákaznická podpora
tel.: +420 377 236 111
 
v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin
e-mail: podpora@fraus.cz